X

Disclaimer

Informasjonen i dette dokumentet inneholder generelle beskrivelser av de tilgjengelige tekniske alternativene, som ikke alltid er tilgjengelig i alle tilfeller, og som kan endres uten forvarsel.

Varemerket Bluetooth og tilhørende logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av Signia GmbH gjøres under lisens. Andre varemerker og produktnavn eies av sine respektive innehavere.

Android og Google Play er varemerker tilhørende Google Inc. Apple App Store er et varemerke tilhørende Apple Inc.

* Studie utført ved University of Northern Colorado, 2015, undersøkte effektiviteten til de nye funksjonene til primax ved å samle inn og analysere løpende EEG-data samtidig som subjektene utførte taletesten. For begge primax-funksjonene SPEECH og EchoShield viste målinger av den objektive hjerneatferden en betydelig reduksjon i lytteanstrengelse når funksjonen var aktivert.